Aktiemarknadsnämndens huvudmän


Aktiemarknadsnämnden är ett av flera sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Nämnden arbetar helt fristående. Övriga sakorgan inom Föreningen är Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och 
Rådet för finansiell rapportering.

Medlemmar i och finansiärer av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är:

  • Aktiemarknadsbolagens Förening
  • FAR
  • Fondbolagens förening
  • Institutionella ägares förening
  • Nasdaq Stockholm
  • Svensk Försäkring
  • Svenska Bankföreningen
  • Svenska Fondhandlareföreningen
  • Svenskt Näringsliv