Stadgar


Stadgarna för föreningen för god sed på värdepappersmarknaden innefattar dels föreningen, dels dess fem sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Nedan återges de delar av stadgarna för föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som gäller Aktiemarknadsnämnden inklusive ändringar antagna på ordinarie föreningsmöte den 16 juni 2023.

Verksamhet

§ 14
Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan på begäran av en domstol eller annan myndighet eller av en börs eller handelsplattform, i Sverige, yttra sig om god sed på aktiemarknaden.

§ 15
Aktiemarknadsnämnden kan pröva varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag, som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag) eller av en aktieägare i ett sådant bolag, om åtgärden avser en aktie i ett aktiemarknadsbolag eller kan vara av betydelse för bedömningen av en sådan aktie. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler.

Aktiemarknadsnämnden kan, i den utsträckning den finner det vara lämpligt, även göra uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden rörande bolag vilkas aktier handlas på en handelsplattform i Sverige.

§ 15 a
Aktiemarknadsnämnden kan från Finansinspektionen ta emot delegation av sådana arbetsuppgifter som avses i 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan i fråga om undantag från och tolkning av svensk börs regler om offentliga uppköpserbjudanden ta emot delegation från en börs i Sverige.

§ 15 b
Med aktie likställs i dessa stadgar emissionsbevis, interimsbevis, konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis och andra aktierelaterade instrument.

Med aktiemarknadsbolag likställs i dessa stadgar bolag som vidtagit åtgärd i syfte att bli aktiemarknadsbolag. Motsvarande gäller bolag som vidtagit åtgärd i syfte att aktierna ska handlas på en handelsplattform i Sverige.

Sammansättning

§ 16
Aktiemarknadsnämnden består av en ordförande, en till två vice ordförande och högst 32 övriga ledamöter, vilka samtliga utses av styrelsen för högst två kalenderår i sänder. Styrelsen ska se till att nämnden får en sammansättning som är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämplig med hänsyn till nämndens uppgifter.

Innan styrelsen fattar beslut om Aktiemarknadsnämndens sammansättning ska Finansinspektionen samt Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB informeras om de ledamöter som föreslagits.

Arbetsformer

§ 17
Aktiemarknadsnämnden ska i plenum fastställa en arbetsordning för sin verksamhet.

§ 18
Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.

Muntlig förhandling ska hållas, om enskild som för talan i ärendet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det.

§ 19
En begäran om ett uttalande med anledning av en planerad åtgärd ska behandlas med särskild skyndsamhet.

Kansli

§ 20
Aktiemarknadsnämnden ska ha ett kansli som leds av en av styrelsen utsedd direktör.

Direktörens arbetsuppgifter ska fastställas i arbetsordningen.

Sammanträden och beslut

§ 21
Vid behandling av ett ärende ska minst fyra och högst åtta ledamöter delta. Sammansättningen bestäms enligt principer som anges i arbetsordningen.

Aktiemarknadsnämndens ordförande kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett ärende ska behandlas av nämnden i förstärkt sammansättning. Vid behandlingen ska i sådana fall minst nio och högst tolv ledamöter delta.

Ordförande vid behandling av ett ärende ska vara nämndens ordförande eller, om denne har förfall, någondera av vice ordförandena, eller om båda dessa har förfall närvarande ledamot av nämnden som tjänstgjort flest antal år som ledamot i nämnden. Har två eller flera ledamöter tjänstgjort lika många år, ska genom lottning bestämmas vem som ska vara ordförande.

Ett ärende av särskild betydelse kan på initiativ av nämndens ordförande behandlas i plenum. Nämnden i plenum är beslutför om minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande, däribland nämndens ordförande eller någondera av vice ordförandena.

Ordföranden eller om denne har förfall någondera av vice ordförandena, eller direktören kan på nämndens vägnar besluta när ett ärende är särskilt brådskande, motsvarande fråga redan har behandlats av nämnden eller ärendet är av mindre vikt. Ordföranden kan i dessa fall delegera beslutanderätten till direktören.

Överklagande

§ 21 a
I 8 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om överklagande av beslut som nämnden fattar på delegation från Finansinspektionen.

Andra uttalanden av Aktiemarknadsnämnden än beslut enligt första stycket kan inte överklagas.

Rättelse och ändring av beslut

§ 21 b
I 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om rättelse och ändring av beslut enligt 36-39 §§ förvaltningslagen (2017:900) som Aktiemarknadsnämnden fattar på delegation från Finansinspektionen.

Om Aktiemarknadsnämnden finner att ett beslut, som den har meddelat i ett ärende som inte har delegerats till nämnden från Finansinspektionen, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska nämnden ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En sådan ändring görs av ordföranden, vice ordföranden eller direktören.

Har Aktiemarknadsnämnden genom ordföranden, vice ordföranden eller direktören gjort ett uttalande eller meddelat ett beslut i ett ärende som inte har delegerats till nämnden från Finansinspektionen, kan nämnden, om det föreligger särskilda skäl för en omprövning och sökanden begär det, ompröva beslutet i kollegial sammansättning. Fråga om en sådan omprövning ska ske avgörs av ordföranden eller, om denne gjort uttalandet eller meddelat beslutet, vice ordföranden.

§ 22
Varje ledamot av Aktiemarknadsnämnden har en röst.

§ 23
Aktiemarknadsnämndens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de lämnade rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 24
Angående jäv mot ledamot och föredragande gäller vad som föreskrivs i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:99). Aktiemarknadsnämnden ska därutöver fastställa riktlinjer för hantering av jävsfrågor.

Uttalanden

§ 25
Aktiemarknadsnämnden kan göra uttalanden på eget initiativ eller efter framställning. Nämnden avgör själv huruvida en framställning ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Vid prövningen av om en fråga ska tas upp till behandling ska särskilt beaktas om frågan är av principiell natur eller av praktisk betydelse för aktiemarknaden. Nämnden ska vid prövningen ta hänsyn till om frågan är eller kan väntas bli behandlad i annan ordning.

En framställning till nämnden ska vara skriftlig, om inte ordföranden medger annat.

I en framställning ska de omständigheter som ligger till grund för denna anges.

En ofullständig framställning kan avvisas.

Gäller en framställning en åtgärd som företagits av annan än sökanden ska framställningen sändas för kännedom eller yttrande till den som företagit eller kommer att företa åtgärden.

§ 26
Aktiemarknadsnämndens uttalanden ska vara skriftliga. Uttalandet ska sändas till sökanden. Behandlar ett uttalande en åtgärd som företagits eller kommer att företas av annan än sökanden ska uttalandet omgående sändas till den som företagit eller kommer att företa åtgärden.

Uttalande ska offentliggöras, om det inte föreligger särskilda skäl emot det. Ifråga om uttalanden som nämnden gör på delegation från Finansinspektionen gäller också 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden får inte offentliggöra ett uttalande som gäller en planerad åtgärd förrän åtgärden har vidtagits, offentliggjorts av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Om det enligt nämndens bedömning är av särskild vikt för god sed på aktiemarknaden att innebörden av ett uttalande blir allmänt känd, kan nämnden offentliggöra ett uttalande i anonymiserad och sammandragen form, om det kan ske utan att företagshemlighet eller annan känslig information avslöjas eller någon annan skada uppkommer.

Tystnadsplikt

§ 27
Ledamot och föredragande i nämnden, som i samband med behandling av ett ärende fått kunskap om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt kända, har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med nämndens behandling av ärendet fått sådan kunskap.

Arvode

§ 28
Ledamot och föredragande i Aktiemarknadsnämnden har rätt till ersättning enligt de principer som fastställs av föreningens styrelse.