Takeover-regler


Enligt 13 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeover-direktivet (2004/25/EG) och i övrigt vara ändamålsenliga. 

Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM har utfärdat sådana (likalydande) regler för sina respektive reglerade marknader och till Aktiemarknadsnämnden delegerat uppgiften att tolka och pröva frågor om dispens från reglerna. För att läsa takeover-reglerna för reglerade marknader i Sverige, vänligen klicka på länken Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Aktiemarknadens Självregleringskommitté har utfärdat regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier i svenska bolag som noteras på någon av handelsplattformarna First North, Nordic MTF eller Spotlight Stock Market. Reglerna motsvarar i allt väsentligt vad som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från reglerna. För att läsa reglerna, vänligen klicka på länken Takeover-regler för vissa handelsplattformar.