Aktiemarknadsnämndens arbetssätt


Nämnden avgör själv om en framställan ska tas upp till behandling. Nämnden ska då särskilt beakta om frågan är av principiell natur eller praktisk betydelse för aktiemarknaden. Hänsyn ska också ta till om frågan är eller kan väntas bli behandlad i annan ordning, exempelvis i domstol.

Det händer endast undantagsvis att nämnden avvisar en framställan. Det är däremot inte alldeles ovanligt att kansliet på ett tidigare stadium, vid en första kontakt inför en eventuell framställan, har anledning att klargöra att rena lagtolkningsfrågor på aktiebolagsrättens område, eller frågor om börsbolags informationsförpliktelser enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller marknadsplatsernas egna informationsregler, inte hör hemma i en framställan.

Vid behandling av ett ärende deltar minst fyra och högst åtta ledamöter. Sammansättningen bestäms enligt principer som anges i arbetsordningen. Ett ärende av särskild betydelse kan på initiativ av nämndens ordförande behandlas av nämnden i förstärkt sammansättning med minst nio och högst tolv ledamöter eller i plenum. Ordföranden eller direktören kan på nämndens vägnar besluta i fall då ärendet är särskilt brådskande, motsvarande fråga redan har behandlats av nämnden eller ärendet är av mindre vikt.

De allra flesta frågor ställs genom ett juridiskt ombud. Framställningar som inte ges in genom ett juridiskt ombud föranleder ofta krav från nämndens sida på kompletteringar och tydliggöranden.

För behandling av en framställan tar nämnden ut en avgift av ingivaren. För ärenden som beslutas av nämnden är grundavgiften 115 000 kronor och för ärenden som beslutas av ordföranden eller direktören 30 000 kronor. Därtill kommer rörligt arvode till ordföranden, i förekommande fall närvarande ledamöter, samt föredraganden.

Handläggningen i nämnden är skriftlig.

Det åligger var och en som har kontakt med nämnden att till underlag för nämndens prövning lämna i relevanta hänseenden uttömmande, korrekta och tydliga upplysningar. Frågor från nämnden ska besvaras utan dröjsmål och kontakten med nämnden ska präglas av öppenhet och skyndsamhet.

Diskussionen i nämnden sker med utgångspunkt i framställan och kansliets föredragning. Kansliet kan begära in ytterligare uppgiftaren från ingivaren av framställningen eller inhämta sådana från annat håll. Vidare händer det att kansliet inhämtar uppgifter om rättsläget i andra länder. Det senare förekommer framför allt i ärenden rörande offentliga uppköpserbjudanden, där innehållet i den brittiska takeover-koden ofta kan vara av intresse.

Kansliet utarbetar ofta ett förslag till uttalande men detta presenteras för nämnden först efter det att ledamöterna getts tillfälle att själva fritt reflektera över hur framställningen bör besvaras.

Nämndens ambition är att ha en hög grad av tillgänglighet och korta handläggningstider. I ärenden som handläggs av ordföranden eller direktören meddelar nämnden som regel sitt beslut inom ett par dagar från det att den slutliga framställningen lämnas in, ibland redan samma dag. Även vid behandling i nämnd med kollegial sammansättning är handläggningstiderna korta, normalt omkring en vecka. Ärenden som involverar flera parter, exempelvis konkurrerande budgivare, vilka måste beredas tillfälle att yttra sig över varandras inlagor, kräver normalt längre handläggningstid.