Arbetsordning

Fastställd av Aktiemarknadsnämnden i plenum den 20 november 2018 med stöd av 17 § i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (”Föreningen”).

1 §
Nämndens arbete leds av nämndens ordförande. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden i dennes ställe. Vad som i denna arbetsordning föreskrivs om ordföranden gäller även vice ordföranden när denne tjänstgör i ordförandens ställe.

2 §
Nämndens kansli förestås av en direktör. Direktören ska:

 • löpande rapportera ekonomisk information till Föreningens kanslichef samt tillsammans med kansli-chefen för Föreningen upprätta och följa upp nämndens budget,
 • följa utvecklingen av regelverk och praxis inom nämndens ansvarsområden, 
 • svara på frågor rörande nämndens verksamhet, 
 • i samråd med ordföranden kalla till och förbereda nämndens sammanträden,
 • svara för kontakter med sökanden,
 • med stöd av delegation från ordföranden meddela uttalanden, 
 • expediera uttalanden,
 • i samråd med ordföranden pröva frågor om offentliggörande av uttalanden,
 • svara för nämndens arkiv,
 • svara för nämndens kontakter med Finansinspektionen och andra myndigheter liksom med berörda marknadsplatser,
 • informera om nämndens verksamhet, samt
 • i övrigt förbereda nämndens arbete.

Nämndens kansli ska ha ett diarium för ärenden som handläggs på delegation från Finansinspektionen. I diariet ska inkommande ärenden förtecknas. Inkommande och inom nämnden upprättade handlingar ska arkiveras för varje sådant ärende. Handlingarna ska på begäran hållas tillgängliga för myndigheten. Överklagas ett av nämnden fattat beslut till Finansinspektionen ska samtliga handlingar i ärendet sändas till myndigheten. Fakturering i anledning av uttalanden och konsultationer samt bokföring och rent administrativa funktioner fullgörs av Föreningens kansli. Vid förhinder från direktörens sida biträder Föreningens kansli med att kalla till nämndens sammanträden.

3 §
Till nämndens sammanträden ska ordföranden eller vice ordföranden alltid kallas. Vilka som i övrigt ska kallas för behandling av visst ärende avgörs av ordföranden efter samråd med direktören och med beaktande av ärendets beskaffenhet, varvid det bör eftersträvas att viss cirkulation mellan ledamöterna kommer till stånd samt att ledamöternas erfarenheter och kunskaper tas till vara på bästa sätt.

4 §
Ärenden som ska avgöras av nämnden eller nämndens ordförande avgörs efter föredragning, om inte särskilda skäl föranleder annat.

5 §
Begär ett aktiemarknadsbolag eller någon annan upplysning eller tillfälle till diskussion i en fråga som rör god sed på aktiemarknaden och kan samtal för sådant ändamål lämpligen äga rum utan att frågan prövas av nämnden genom uttalande, kan frågan behandlas av ordföranden eller direktören.

6 §
Har en fråga om undantag från bestämmelserna i någon av marknadsplatsernas regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller angående besked om hur nämnda regler ska tolkas i visst hänseende principiell eller särskild betydelse för verksamheten vid dessa marknadsplatser, ska samråd ske med närmast berörd marknadsplats. Samråd kan också ske i andra fall. Samråd sker muntligen genom ordförandens eller direktörens försorg innan ärendet föredras i nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

7 §
Frågor om avgift i ärende hos nämnden prövas av Föreningen i samråd med direktören.

8 §
Vid remiss till nämnden avgör ordföranden om remissen ska besvaras eller inte. Om remissen ska besvaras, ska samtliga ledamöter tillställas ett utkast till remissvar, varefter remissvaret slutjusteras av ordföranden med beaktande av inkomna synpunkter.

9 §
Fråga om ändring i denna arbetsordning behandlas av nämnden i plenum. Ordföranden får dock besluta om avvikelser från arbetsordningen i frågor av mindre vikt.