Om nämndens uttalanden


Nämndens uttalanden är alltid skriftliga. När ett uttalande meddelas efter framställning, tillställs uttalandet den sökande så snart det är klart.

Huvudregeln är att nämndens uttalanden ska offentliggöras. Det är framför allt på det sättet nämnden bidrar till utvecklingen av god sed på aktiemarknaden. Det kan dock i vissa fall finnas anledning att inte offentliggöra uttalanden. Ett uttalande som gäller en planerad åtgärd får inte av nämnden offentliggöras förrän åtgärden vidtagits eller på annat sätt blivit allmänt känd. I syfte att inte avslöja känslig information kan uttalanden även offentliggöras i anonymiserad form.

Nämnden har sedan starten 1986 gjort drygt 1 200 uttalanden. För närvarande är drygt tre fjärdedelar av samtliga uttalanden offentliga. Nämnden arbetar fortlöpande med att få berörda parters tillåtelse att ge offentlighet åt äldre uttalanden där kravet på konfidentialitet inte längre bedöms göra sig gällande eller där omständigheterna är sådana att uttalandet skulle kunna offentliggöras i anonymiserad form.

Offentliggjorda uttalanden publiceras på hemsidan och du kan prenumerera på dem genom att klicka här.