Aktiemarknadsnämndens uppdrag


Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller som handlas på någon av handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF eller Spotlight Stock Market, eller av en aktieägare i ett sådant bolag och som avser eller kan vara av betydelse för en aktie i ett sådant bolag, kan bli föremål för Aktiemarknadsnämndens bedömning. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller som handlas på någon av de ovan angivna handelsplattformarna, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler.

För närvarande finns två reglerade marknader för aktier i Sverige; Nasdaq Stockholms huvudmarknad och NGM Equity.

Med bolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på någon av de ovan angivna handelsplattformarna jämställs bolag som vidtagit åtgärd i syfte att dess aktier ska tas upp till handel på någon av dessa marknadsplatser.

Finansinspektionen har till Aktiemarknadsnämnden delegerat sådana arbetsuppgifter som avses i 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (FFFS 2007:17). Det innebär att det, såvitt avser de reglerade marknaderna, ankommer på nämnden att fatta beslut i följande frågor som avses i den lagen: 

a) förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandling (2 kap. 3 § andra stycket) 
b) om budplikt ska fullgöras av någon som är närstående till budgivaren (3 kap. 4 §) 
c) besked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. i lagen (7 kap. 4 §) 
d) besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. i lagen (7 kap. 4 §) 
e) undantag från bestämmelserna om budplikt (7 kap. 5 §) 
f) undantag från bestämmelserna om försvarsåtgärder (7 kap. 5 §)

Nasdaq Stockholm och NGM har till Aktiemarknadsnämnden delegerat rätten att tolka och besluta om undantag från bestämmelserna i respektive marknadsplats regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt om hur dessa regler ska tolkas. Nämnden har ett motsvarande uppdrag enligt Kollegiets takeover-regler för vissa handelsplattformar.