Hantering av jävsfrågor


Aktiemarknadsnämndens ledamöter och kansli ska inte delta i handläggningen av ett ärende, om det finns omständigheter som medför att ledamotens eller föredragandens opartiskhet skulle kunna ifrågasättas. Aktiemarknadsnämndens ärenden handläggs på ett sådant sätt att en eventuell jävssituation kan uppmärksammas så tidigt som möjligt under handläggningen.

Om en framställning som ska prövas av nämnden föregås av en kontakt mellan ingivaren och nämndens kansli tillfrågas ingivaren om denne känner till vilka andra rådgivare m.m. som arbetar med den aktuella transaktionen. Kansliet kan utifrån den informationen göra en första bedömning av huruvida någon eller några av nämndens ledamöter skulle kunna ha en intressekonflikt och därför inte bör tillfrågas om att delta i ärendets behandling. På motsvarande sätt används den förteckning som kansliet har över vilka styrelseuppdrag nämndens ledamöter har.

När en framställning som ska prövas vid ett sammanträde har inkommit till nämnden, tillfrågas ett antal ledamöter om de har möjlighet att delta vid det planerade sammanträdet. Ledamöterna får på detta stadium inte information om vilka personer eller bolag som berörs av ärendet.

När det preliminärt har bestämts vilka ledamöter som ska delta i ärendets behandling underrättas dessa om vilka personer och bolag som ärendet rör. Ledamöterna ges då tillfälle att anmäla en eventuell intressekonflikt. Om ingen intressekonflikt anmäls, skickas framställningen i ärendet till de vidtalade ledamöterna, som då får ytterligare en möjlighet att bedöma om en intressekonflikt trots allt föreligger.

I första hand prövar den berörda ledamoten själv, ofta i samråd med kansliet, om denne ska anses på grund av intressekonflikt förhindrad att delta i handläggningen av ett ärende. Frågan kan också hänskjutas till nämnden.

En tillfrågad ledamot som är verksam vid advokatbyrå gör rutinmässigt en s.k. konfliktkontroll för att säkerställa att ingen person vid samma byrå har uppdrag som kan innebära en intressekonflikt vid ledamotens deltagande i behandlingen av ett ärende i nämnden. Motsvarande sker av nämndledamöter som arbetar inom bank, eller värdepappersbolag.