Omprövning och överklagande


Ett uttalande av ordföranden eller direktören kan på sökandens begäran omprövas av nämnden. Omprövning av sådant beslut sker av nämnden i vanlig sammansättning, såvida det inte är uppenbart att uttalandet ska ändras.

Fattar nämnden beslut med stöd av delegation från Finansinspektionen, kan beslutet överklagas hos Finans­inspektionen av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom eller henne emot.

Överklagandet ska göras skriftligen. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Aktiemarknadsnämnden inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet respektive inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.