Avgifter


Aktiemarknadsnämnden tar ut en avgift för behandling av framställningar till nämnden och för konsultationer.

För ärenden som beslutas av nämnden är grundavgiften 115 000 kr (exkl. moms). Till det kommer arvoden till deltagande ledamöter och föredraganden. 

För ärenden som beslutas av ordföranden eller direktören är grundavgiften 30 000 kr (exkl. moms). Till det kommer arvode till ordföranden och föredraganden.

Om en framställan återkallas dagen före eller samma dag som sammanträdet skulle ha ägt rum debiteras en halv grundavgift.

För konsultation som kräver viss utredning är minimiavgiften 3.000 kr (exkl. moms). Enklare frågor besvaras kostnadsfritt.

Fakturering sker när behandlingen av ärendet är avslutad. Den del av avgiften som avser grundavgift och lägsta möjliga arvode för ordförande och föredragande ska, om nämndens kansli så beslutar, erläggas i förskott innan behandlingen av framställan påbörjas.

Om inte annat överenskommits faktureras, i förekommande fall, sökandes ombud.