Om Aktiemarknadsnämnden


Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Därutöver har Finansinspektionen delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor inom takeover-området.

Aktiemarknadsnämnden är en del av självregleringen på den svenska aktiemarknaden och  har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Nämnden arbetar helt fristående. Övriga sakorgan inom föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Aktiemarknadsnämnden kan uttala sig om åtgärder av ett noterat bolag eller en aktieägare i ett sådant bolag. Närmare bestämt gäller det åtgärder av ett svenskt aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på en handelsplattform eller åtgärder vidtagna av en aktieägare i ett sådant bolag.

Nämnden kan också uttala sig om sådana åtgärder i utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på en handelsplattform i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler. Åtgärden ska  avse en aktie i ett sådant bolag eller vara av betydelse för bedömningen av en sådan aktie.

När nämnden tolkar vad som ska anses vara god sed i en viss fråga gäller det ofta att komplettera ett befintligt regelverk med bedömningar av sådant som inte är uttryckligen reglerat eller att uttala sig om ett förhållande där det över huvud taget inte finns någon reglering.

Vid genomförandet av EU:s takeover-direktiv år 2006 fick reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden en ny juridisk form. Vissa grundläggande regler togs in i lag, börserna ålades att ha detaljregler på området och Finansinspektionen utsågs till övervakningsmyndighet. Samtidigt delegerades rätten att uttala sig om tolkning av och dispens från dessa regler av Finansinspektionen och börserna till Aktiemarknadsnämnden. Nämndens uppdrag vilar i dessa delar således numera i viss utsträckning på en offentlig reglering och delegation.

Nämndens uppdrag när det gäller uppköpserbjudanden avseende bolag med aktier som handlas på en handelsplattform (Nasdaq First North, Spotlight Stock Market eller Nordic MTF) är i sak identiskt med vad som gäller för motsvarande erbjudanden på reglerade marknader (Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller NGM Equity). Där finns emellertid inte någon offentlig reglering i botten utan nämndens uppdrag är att tolka och pröva dispensansökningar avseende de av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdade takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.