Framställningar till nämnden


Framställningar till nämnden ska göras skriftligen och vara avfattade på svenska. I framställningen ska de omständigheter som ligger till grund för framställningen anges. En ofullständig framställning kan avvisas.

Framställningen ska innehålla organisationsnummer och personnummer (motsv.) för de företag och personer som framställningen gäller.

Framställningar ska skickas in som en bilaga till ett e-postmeddelande, dels i form av en undertecknad Pdf-fil, dels i en Word-fil.

Vid brådskande ärenden bör telefonkontakt tas med nämndens kansli innan framställningen skickas in.

Det åligger var och en som har kontakt med nämnden att till underlag för nämndens prövning lämna i relevanta hänseenden uttömmande, korrekta och tydliga upplysningar. Frågor från nämnden ska besvaras utan dröjsmål och kontakten med nämnden ska präglas av öppenhet och skyndsamhet.